/จุดที่พักบัณฑิต

จุดที่พักบัณฑิต

บัณฑิตจะเข้าตรวจสอบรายชื่อและรวมบัณฑิต ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ 2 และจะรวมบัณฑิตไปยังได้หอประชุมวิชราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ เพื่อเตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร