/จุดพักญาติบัณฑิต

จุดพักญาติบัณฑิต

สถานที่พักญาติบัณฑิต สามารถพักรอบัณฑิตระหว่างพิธีการ ตามอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. จอ LED บริเวณหน้าสนามกีฬากลาง
 2. โรงจอดรถ
 3. อาคารคณะนิติศาสตร์
 4. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย)
 5. อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
 6. อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 8. อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
 9. อาคารคณะครุศาสตร์
 10. สวนหน้าคณะครุศาสตร์
 11. ศาลาประสานใจ
 12. โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี