/สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิต  หมายเหตุ
 1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 878
 2 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 249
 3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 606
 4 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 76
 5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 29
 6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 728
 7 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 43
 8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 991
 9 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ) 106
 10 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 26
 11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 682
 12 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 84
 13 ปริญญามหาบัณฑิต 295
 14 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 6
 รวม 4,499