Postponement-graduation-ceremony-rajabhat-2560

ปรับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

ประกาศด่วนถึง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับหนังสือจากกองกิจการในพระองค์ 904 แจ้งเรื่องการปรับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 จากเดิมระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 เป็นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 - เข้ารับ 2 รอบ เวลานัดดังเดิมคือ ภาคแรกนัด 12.30 น. ภาคหลังนัด 16.00 น.  ไม่มีการนัดซ้อมย่อยอีกแล้ว…

6

บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตรอบแรก (หลักสูตร ค.บ. , น.บ., รป.บ., ร.บ., ศป.บ., ศศ.บ., พย.บ.) [envira-gallery id="596"]

20171107-graduation-rehearsal-15

บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 [envira-gallery id="558"]

map-parking-suratthani-rajabhat-university-01

แผนที่แสดงการเดินทาง เส้นทางลัด และที่จอดรถรอบนอก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ประชาสัมพันธ์แผนที่แสดงการเดินทาง เส้นทางลัด และที่จอดรถรอบนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเส้นทางการเดินทางสายหลัก และทางลัด รวมทั้งแผนที่แสดงที่จอดรถรอบนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีดังภาพ ทั้งนี้เพื่อการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด ผู้ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไม่สามารถนำรถเข้าจอดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ โดยมีสถานที่สำหรับจอดรถรอบนอกมหาวิทยาลัยพร้อมบริการรับ-ส่ง จากจุดจอดรถยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฟรี) ดังนี้ คลังเขต 8 จำนวน 100 คัน ตรงข้ามกระทรวงแรงงาน จำนวน 1,000 คัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จำนวน 200 คัน สวท. 11 จำนวน  100…

7

บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับบัณฑิต ใหม่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศิจการยน 2560 [envira-gallery id="539"]

commencement-suratthani-rajabhat-university-2559-020

การจองรูปบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้บริการจองรูปถ่ายบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ เวลา และสถานที่จองรูปภาพ วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. ของทุกวัน ณ ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (อาคาร 5) ขั้้นตอนและวิธีการจองรูป การจองรูปถ่ายสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี (เลือกเพียง 1 วิธี) กรอกแบบฟอร์มเอกสารใบจองรูปถ่ายให้เรียบร้อย ครบทุกส่วน ชื่อ-สกุล ที่อยู่สำหรับจัดส่ง…

Msc-Photo

ประกาศกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการจัดการขอแจ้งกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (**ให้บัณฑิตมาถ่ายภาพหมู่ทุกคน) ชุดที่ เวลาตั้งแถว เวลาถ่ายภาพ คณาจารย์/บัณฑิต 1   06.30 น.(บัณฑิต) 06.45 น.(อาจารย์) 07.00 น. รวมบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ (จำนวน  1,217 คน) 841+376 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  (จำนวน 73 คน) 2 07.05 น. 07.10 น.…

graduate-edu-05

ขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ของผู้ปกครอง

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความยินดีให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 นำผู้ปกครอง จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรตินั่งแถวหน้า พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 จึงขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ส่งแบบตอบรับในการเข้าร่วม ภายในวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2560 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ปกครองบัณฑิตสละสิทธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 [PDF File] รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 [PDF…