graduation-ceremony-2560-day-2-05

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Read More

graduation-ceremony-2560-day-2-02

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Read More

sru-graduation-ceremony-2560-02

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (ภาคหลัง)

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (ภาคหลัง) บัณฑิตภาคหลัง (หลักสูตร บธ.บ., บช.บ.,ศ.บ.,วท.บ., นศ.บ., ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต) Read More

sru-graduation-ceremony-2560-01

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (ภาคแรก)

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (ภาคแรก) บัณฑิตภาคแรก (หลักสูตร ค.บ. , น.บ., รป.บ., ร.บ., ศป.บ., ศศ.บ., พย.บ.) Read More

graduate-edu-04

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Read More

20171113-graduation-rehearsal-01

เทปบันทึกการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

เทปบันทึกการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 Read More

20171107-graduation-rehearsal-14

ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตามที่มีการปรับหมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 เป็นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั้น ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เข้ารับ 2 รอบ เวลานัดดังเดิมคือ - บัณฑิตภาคแรกนัดเวลา 12.30 น. - บัณฑิตภาคหลังนัดเวลา 16.00 น. ไม่มีการนัดซ้อมย่อย โดยให้บัณฑิตมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ตามเวลานัดหมาย ชุดครุย คืนหลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ…

Postponement-graduation-ceremony-rajabhat-2560

ปรับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

ประกาศด่วนถึง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับหนังสือจากกองกิจการในพระองค์ 904 แจ้งเรื่องการปรับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 จากเดิมระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 เป็นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 - เข้ารับ 2 รอบ เวลานัดดังเดิมคือ ภาคแรกนัด 12.30 น. ภาคหลังนัด 16.00 น.  ไม่มีการนัดซ้อมย่อยอีกแล้ว…