/คณบดีคณะครุศาสตร์

คณบดีคณะครุศาสตร์

Chitaporn-Iamsa-ard

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา  สร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้  อนึ่งในการทำกิจการใด ๆ  ให้บัณฑิตพึงตระหนักถึงคุณธรรม  จริยธรรมควบคู่ไปกับภูมิรู้เป็นสำคัญ  จงยึดจุดมุ่งหมายเพื่อทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นหรือสังคมเป็นหลัก  และขอให้บัณฑิตจงพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  จงจำไว้ว่าความรู้ไม่มีพรมแดนมีเพียงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์  เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  สุดท้ายขอให้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมทั้งในด้านหน้าที่การงานและครอบครัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด
คณบดีคณะครุศาสตร์