/คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 dr-pichai-sookwoon

ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน  การที่ท่านเข้ามาเรียนที่นี่ และจบการศึกษาตามหลักสูตรย่อมถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้ ความคิด และความเพียรอยู่ไม่น้อย ขอให้ภาคภูมิใจว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมนี้ แต่บัณฑิตคงเห็นแล้วว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน บ้านเมืองต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลและสังคมกำลังเผชิญอยู่ การที่รัฐบาลต้องการปฏิรูปประเทศให้พ้นจากปัญหาต่าง ๆ บัณฑิตทุกท่านย่อมมีหน้าที่นี้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่า ความรู้ที่เรียนมา มันไม่ได้สำเร็จรูปและบริบูรณ์ไปเสียทั้งหมด เพราะมนุษย์ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และความรู้ทั้งหมด ต้องประกอบด้วยศีลธรรมอยู่เสมอ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต

 

ดร.พิชัย  สุขวุ่น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์