/คณบดีคณะนิติศาสตร์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

nontachai-mora

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กระทั่งสำเร็จการศึกษาในที่สุด คณะนิติศาสตร์มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้แก่ทุกท่าน บัณฑิตทุกท่านได้รับการหล่อหลอมให้มีศักยภาพในทุก ๆด้าน ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน  มีความโดดเด่นทางวิชาการและกิจกรรม มีความเป็นผู้นำ มีความดี มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตต่างๆ ขอให้คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และขอให้บัณฑิตตระหนักถึงการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้บัณฑิตทุกท่านนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับสั่งสมเป็นเวลานาน นำไปพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งต่อยอดพัฒนาชีวิตหน้าที่การงานของท่านให้ประสบความสำเร็จต่อไป นับจากนี้ท่านจะต้องเผชิญกับสถาบันการศึกษาแห่งใหม่อันหมายถึงโลกความจริงใบนี้

ในโอกาสนี้ผมขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล จงดลบันดาลให้บัณฑิตทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านและเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา
คณบดีคณะนิติศาสตร์