/คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

dr-anuman-chanthawong

บันทิตที่สำเร็จการศึกษาทุกคน ล้วนเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระผมขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จศึกษาทุกคน ขอแสดงความชื่นชมที่ท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กระทั่งสำเร็จการศึกษาในที่สุด ท่านคือผลิตผลแห่งความภาคภูมิใจ คือตัวแทนที่แสดงศักยภาพอันเปี่ยมล้นโดยประจักษ์แก่สาธารณะ เป็นผู้ที่ช่วยยืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม กระผมมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้แก่ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนำความรู้ ความสามารถ ความฉลาดและสติปัญญาที่สั่งสมมาเป็นเวลานานไปพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดแก่ตน ส่วนรวม และประเทศชาติได้ในอนาคต

สิ่งสำคัญที่บัณฑิตพึงตระหนักไว้อีกประการหนึ่งก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเพียง ๔ ปีไม่ได้บ่งบอกว่าเราสำเร็จในทุกๆ เรื่องแต่เราต้องใช้โอกาสและเวลาที่เรามีอยู่ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนและขวนขวายพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เมื่อนั้นความสำเร็จก็จะตามมา

ดร.อนุมาน  จันทวงศ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ