/คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

surin-sahmana

บัณฑิตใหม่ที่รักทุกคน ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ที่พวกเราได้สำเร็จการศึกษาหลังจากที่ได้เพียรพยายามศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาเป็นเวลาหลายปี  แต่ละคนได้ประสบการณ์อย่างหลากหลายที่แตกต่างในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทั้งการเพิ่มพูนด้านความรู้ ปัญญา ทักษะแห่งการดำรงชีพและความดีงาม ที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนและเกิดขึ้นด้วยกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาเอง วันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญมากวันหนึ่งของพวกเรา ซึ่งเกิดขึ้นใน 2 มิติ ด้วยกัน กล่าวคือ

มิติที่หนึ่ง  วันนี้เป็นวันเริ่มต้น  การเริ่มต้นประการที่หนึ่งคือการเริ่มต้นการใช้ชีวิตในบทบาทของประชาชนคนหนึ่งที่ต้องมีรายได้ มีการใช้ชีวิตในสังคมและครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบต่อไป การเริ่มต้นประการที่สองคือการที่พวกเราจะต้องเริ่มต้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่มีครู ไม่มีอาจารย์มาเป็นผู้ชี้แนะแต่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์หรือการศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเอง

มิติที่สอง  วันนี้เป็นวันสุดท้าย  นั่นคือเป็นวันสุดท้ายในการศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตร โดยสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับนั่นเอง

สุดท้ายนี้ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบผลสำเร็จในการใช้ชีวิตนำความรู้ที่ได้มาสร้างปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง พอประมาณ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  สมณะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี