/คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Dr-Kritsanee-Songsawat

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ในครั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมที่ท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในที่สุด ท่านคือความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คือตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะแสดงศักยภาพแก่สาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัยฯ มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้แก่ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับการสั่งสมเป็นเวลานานตลอดระยะเวลาที่ท่านศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ นำไปพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งต่อยอดพัฒนาชีวิต หน้าที่การงานของท่านให้ประสบความสำเร็จต่อไป

 

ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ์|
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย