/จุดปฐมพยาบาล

จุดปฐมพยาบาล

จุดปฐมพยาบาล จะจัดให้บริการตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

  1. จุดประชาสัมพันธ์
  2. คณะพยาบาลศาสตร์
  3. จุดรายงานตัวบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
  4. จุดพักญาติบัณฑิต อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
  5. อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ