/หนังสือเชิญบัณฑิต

หนังสือเชิญบัณฑิต

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ประชุวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงเรียนมาเพื่อ

1. ขอให้บัณฑิตที่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปรายงานตัว เพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-08.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเข้าร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยบัณฑิตสามารถลงทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตรได้ทางเว็บไซต์ http://www.congratulations.sru.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

2. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปในปีถัดไป ให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์มขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและยื่นเอกสาร ด้วยตัวเองได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 กรณีไม่ยื่นภายในวันที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

3. ผู้ที่ไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ไปติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใน 90 วันนับจากวันพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้น หากไม่ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรตามกำหนดดังกล่าวจะต้องชำระเงินค่าเก็บรักษา หลักฐานปริญญาบัตร ฉบับละ 500 บาท ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด  หนังสือเชิญบัณฑิตและกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 [PDF File]