/บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
6

บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

บัณฑิตรอบแรก (หลักสูตร ค.บ. , น.บ., รป.บ., ร.บ., ศป.บ., ศศ.บ., พย.บ.)