/คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

dr-chunporn-choungchod-1

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุกท่าน ขอชื่นชมแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ที่ทุกท่านทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ บากบั่นเอาชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง ทุกท่านคือต้นกล้าแห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่พร้อมจะเติมโตผลิตดอกออกผลให้กับสังคมและประเทศชาติ

ทุกท่าน คือ คนดีผู้มีปัญญาที่จะแสดงศักยภาพจากองค์ความรู้ที่ได้สะสมมาพัฒนาท้องถิ่นและทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน

ทุกท่านคือ ผู้นำแห่งความคิด คิดถูกต้อง    สู่การพัฒนาตนและสังคมส่วนรวม

ต่อจากนี้ท่านคือผู้ที่จะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาที่ศรัทธาต่อความดี ขอให้บัณฑิตทุกท่านมีพลังกายที่แข็งแรง พลังใจที่เข้มแข็งต่อยอดพัฒนาชีวิต หน้าที่การงานของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

 

ดร.จันทร์พร  ช่วงโชติ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว