/สารแสดงความยินดีจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สารแสดงความยินดีจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

council-songkla-rajabhat-university

ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และร่วมชื่นชมยินดีกับผู้ปกครองและครอบครัวของบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

การเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเป็นความสำเร็จที่สำคัญในชีวิตของบัณฑิต จากนี้ไปบัณฑิตจะต้องก้าวออกสู่โลกภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบอาชีพการงาน สร้างครอบครัว และนำความรู้ไปรับใช้สังคมและชุมชนท้องถิ่นของตนเอง บัณฑิตควรเรียนรู้โลภายนอกให้มาก และควรใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง โดยตระหนักในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวและสังคมประเทศชาติให้มากด้วย การดำรงชีวิตด้วยความประมาท คือไม่เรียนรู้และไม่รับผิดชอบ ย่อมไม่อาจได้รับการยกย่องให้เป็นบัณฑิต แม้จะได้รับปริญญาไปแล้วก็ตาม

ขออำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาในการประกอบคุณงามความดี และขอให้คุณความดีนั้นได้ส่งผลให้บัณฑิตทุกท่านประสบแต่ความความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไป

ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา