/สารแสดงความยินดีจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สารแสดงความยินดีจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

council-suratthani-rajabhat-university

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบัณฑิตใหม่ที่ได้ใช้ความเพียรพยายามด้วยความอุตสาหะ วิริยะและมุ่งมั่น    จนสำเร็จการศึกษาตามความตั้งใจที่ได้ศึกษาแต่ละศาสตร์และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในครั้งนี้ ขอให้บัณฑิตใหม่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ ทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นปัญญาปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องและมีความสมบูรณ์ เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญและมีความสงบสุข

ขออำนวยอวยพรให้บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกคน และครอบครัวประสบความสำเร็จ     มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการงานและสมัฤทธิผลในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ

 

นายวิชัย  ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี