/สารแสดงความยินดีจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สารแสดงความยินดีจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

council-yala-rajabhat-university-1

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง

            บัณฑิต คือผู้มีปัญญา ผู้ทรงความรู้ นักปราชญ์ มีความเห็นถูก ยึดถือค่านิยมที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา พัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning)

เป็นผู้รู้ดี                  คือรู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว

เป็นผู้รู้ถูก                คือรู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด

เป็นผู้รู้ชอบ              คือรู้ว่าอะไรบุญ อะไรบาป

บัณฑิตจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใส ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา เป็นผู้ตั้งใจละชั่ว ประพฤติชอบ ประกอบแต่ความดี ความถูกต้อง ความสุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม คือเป็นคนดีนั่นเอง

ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองและครอบครัวตลอดไป

 

รองศาสตราจารย์ช่วงโชติ  พันธุเวช
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา