/สารแสดงความยินดีจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สารแสดงความยินดีจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

president-skru

ขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของบัณฑิตที่รักทุกคน  ขอให้รำลึกเสมอว่า การศึกษาสำเร็จจนได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตนั้น  นอกจากเกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของตนเองแล้ว  ยังมีบุคคลอีกมากมายที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้  บัณฑิตทั้งหลายจึงควรรำลึกถึงกัลยาณมิตรเหล่านั้นอยู่เนือง ๆ

การเป็นบัณฑิต  หมายถึงเป็นผู้มีปัญญา  รอบรู้ในศาสตร์สาขาที่ตนเรียนและรู้ดีรู้ชั่ว  ความรู้ทั้งสองอย่างนี้ต้องอาศัย สติ  เป็นเครื่องกำกับ  บัณฑิตจึงพึงมีสติคู่กับปัญญาโดยสม่ำเสมอ  เมื่อมีสติปัญญา  การคิดทำการงานใดแม้ยากเย็น  บัณฑิตก็ยังสามารถทำให้สำเร็จลุล่วงได้

ขอให้บัณฑิตทุกคน  ประกอบหน้าที่การงานด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคมด้วยดีตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา