/สารแสดงความยินดีจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สารแสดงความยินดีจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Assoc-Prof-Dr-Choosak-Ekkapetch

บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา ความรู้ และเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ตลอดหลายปีที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เชื่อว่าบัณฑิตทุกคนได้ผ่านการเรียนรู้มากมายจากหลากหลายแหล่งเรียนรู้ และเป็นผู้ถึงพร้อมตามคุณสมบัติดังกล่าว จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า บัณฑิตราชภัฏได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากจากนายจ้างและสถานประกอบการต่าง ๆ ว่าบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากมีความรู้ตามหลักสูตรแล้ว ยังเป็นผู้ที่อดทน ใฝ่รู้ สู้งาน และมีความรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์สำคัญที่มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจ

ขอให้บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกคนช่วยกันธำรงรักษาอัตลักษณ์นี้ไว้ ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาทำการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป ดำรงตนอย่างมีสมถะ เรียบง่าย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามคำสอนพ่อ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของบัณฑิตใหม่ทุกคน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี