/สารแสดงความยินดีจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สารแสดงความยินดีจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

president-yala-rajabhat-university

ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ทุกๆ ท่าน          ความสำเร็จในครั้งนี้เปรียบเสมือนบันไดขั้นหนึ่งแห่งความสำเร็จในชีวิต การศึกษาในระดับอุดมศึกษามิได้เพียงแค่หล่อหลอมให้บัณฑิตเกิดความรู้เฉพาะทางมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังจะช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต อันได้แก่ การวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเวลา รวมถึงทักษะการจัดการทางสังคม และอื่นๆ

การสำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตนั้น ถือได้ว่าบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จะไปประกอบวิชาชีพ ตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา แต่การประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปนั้น  บัณฑิตจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และจะต้องประกอบอาชีพด้วยความสุจริต  ขยันหมั่นเพียร  ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรมอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนให้ความช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติเมื่อมีโอกาส จึงขอให้บัณฑิตทุกท่านได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้ไว้เสมอ

ในโอกาสนี้ ขออ้างเอาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงอำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่าน        จงมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากภยันตรายทั้งปวง มีความภาคภูมิในเกียรติศักดิ์แห่งมหาวิทยาลัย   ราชภัฏยะลาสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ และมีพลังใจที่เต็มเปี่ยมในการสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา