/ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

profile-template

นอกจากจะแสดงความยินดีกับบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกคนแล้ว ขอตั้งความคาดหวังกับทุกคนด้วยว่า การมีจิตสำนึกที่งดงาม มุ่งตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่ทำให้เรามีวันนี้ได้ เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะสำนึกประการนี้ จะกำหนดชี้ทางให้เราอยู่ในครรลองธรรม ประพฤติและปฏิบัติในทุกทาง อันจักเป็นคุณต่อแผ่นดินเป็นเช่นนี้ได้ ความเป็นบัณฑิตแห่งราชภัฏก็จะทรงความหมายยิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี