/ประกาศกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560
Msc-Photo

ประกาศกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการจัดการขอแจ้งกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (**ให้บัณฑิตมาถ่ายภาพหมู่ทุกคน)

ชุดที่ เวลาตั้งแถว เวลาถ่ายภาพ คณาจารย์/บัณฑิต
1

 

06.30 น.(บัณฑิต)
06.45 น.(อาจารย์)
07.00 น. รวมบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ (จำนวน  1,217 คน) 841+376
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  (จำนวน 73 คน)
2 07.05 น. 07.10 น. บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์/ คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
ศศ.บ (ตกค้าง+กศ.บท.)
นศ.บ. (ภาคปกติ)
3 07.10 น. 07.20 น. บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี/ คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
4 07.20 น. 07.30 น. บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
5 07.30 น. 07.40 น. บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
6 07.40 น. 07.50 น. บัณฑิตสาขาวิชาการเงินการธนาคาร/คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
7 07.50 น. 08.00 น. บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/ คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
8 08.00 น. 08.10 น. บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
9 08.10 น. 08.20 น. บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด/ คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
10 08.20 น. 08.30 น. บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป / คณาจารย์ประจำสาขาวิชา

ราคาการสั่งจองภาพหมู่คณะวิทยาการจัดการ

  • พิเศษ หมู่คณะ + หมู่สาขา 2 ภาพ ราคา 1,500 บาท
  • รูปคณะ ขนาด 12 × 36 นิ้ว ราคา 900 บาท
  • รูปสาขา ขนาด 12 × 24 นิ้ว ราคา 700 บาท
  • จัดส่งภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ค่าจัดส่ง) 180 บาท

หมายเหตุ
– คณะวิทยาการจัดการ จะถ่ายภาพตรงตามเวลาที่นัดหมาย
– คณะฯ ขอความร่วมมือให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตโดยพร้อมเพรียงกัน ถ่ายภาพหมู่ในแบบพาโนราม่า (Panorama)
– บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการจะต้องรวมอยู่ในหอประชุมวชิราลงกรณเพื่อซ้อมใหญ่กับทุกคณะในเวลา 09.00 น.
– ติดตามรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ http://msc.sru.ac.th หรือ คุณดาว คณะวิทยาการจัดการ โทร. 077-913-369
– สั่งจองและชำระเงินได้ที่จุดชำระเงิน ณ หอประชุม/สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดาวน์โหลด
กำหนดการถ่ายรูปหมู่ คณะวิทยาการจัดการ [PDF File]

ใบจองถ่ายภาพคณะวิทยาการจัดการ [PDF File]