/คำปฏิญาณของบัณฑิต

คำปฏิญาณของบัณฑิต

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบ ฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส / นำบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ – ถวายคำปฏิญาณดังต่อไปนี้
( บัณฑิตกล่าวตามพร้อมกัน )

ข้าพเจ้า / ……………………( กล่าวชื่อของตนเองทุกคน )……………………ขอกล่าวคำปฏิญาณต่อที่ประชุม / อันมีพระรัตนตรัย / สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร / คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ / และคณาจารย์ / ซึ่งชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ว่า
1. / ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / อันเป็นหลักเพื่อความวัฒนาถาวร / ของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
2. / ข้าพเจ้าจักบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี / สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม / ใช้ความรู้ที่ได้รับมาในทางที่ชอบ / ประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรม / และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ
3. /ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ / ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด / จักเคารพนับถืออาจารย์ / และเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสืบไป