/สถานที่ละหมาด

สถานที่ละหมาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสถานที่ละหมาดสำหรับ ประกอบศาสนกิจอย่างทางศาสนาอิสลาม จะอยู่ ณ อาคารสัตวบาล