/ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
graduate-master-degree-02-2017

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

บัณฑิตที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว หรือยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โดยมีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ดังนี้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ที่ http://reg.sru.ac.th ตามขั้นตอนดังนี้
  • ลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์บริการการศึกษาโดยการ กรอก Username และ Password หากเจอข้อความแสดงข้อผิดพลาดให้เลือก Continue to this website (not recommended)
  • เมื่อ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา คลิกเมนู “ขึ้นทะเบียนบัณฑิต”
  • ตรวจสอบข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมูลการศึกษา ให้นักศึกษาปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อไปยังแบบสอบถามหน้าถัดไป
  • ข้อมูล ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน (ให้ตอบเฉพาะ ผู้ที่ทำงานแล้วเท่านั้น สำหรับผู้ที่ยังไม่มีงานทำ ให้ข้ามไป ตอนที่ 3) จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” ด้านล่าง เพื่อไปยังหน้าถัดไป
  • ข้อมูล ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทำงาน (ให้ตอบเฉพาะ ผู้ที่ยังไม่ทำงานเท่านั้น สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วให้ข้ามไปทำ ตอนที่ 4) จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อไปยังแบบสอบถามหน้าถัดไป
  • ข้อมูล ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ (ให้ตอบเฉพาะผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อให้ข้ามไปทำ ตอนที่ 5) จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อไปยังแบบสอบถามหน้าถัดไป
  • ข้อมูล ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ให้ตอบทุกท่าน) จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อไปยังแบบสอบถามหน้าถัดไป
  • ข้อมูล ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะ และแจ้งความประสงค์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ให้ตอบทุกท่าน) จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” ด้านล่าง ระบบจะกลับไปยังหน้าแรกเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนบัณฑิต
 2. พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตและบัตรเข้าซ้อมรับปริญญา มาแสดงในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (วันฝึกซ้อมบัณฑิต วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560) โดยสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดดนี้ – 6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งขั้นตอนดังนี้

หลังจากที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตในระบบบริการการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ให้บัณฑิตคลิกเลือกเมนู “พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต” ด้านล่างซ้ายมือ ระบบจะแสดงใบรายงานผลการบันทึกข้อมูล จากแบบสอบถามภาวะการมีงานทำและการลงทะเบียนบัณฑิต
ให้บัณฑิตพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตและบัตรเข้าซ้อมรับปริญญา มายื่นต่อคณะที่สังกัด(สำนักงานของแต่ละคณะ) ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรวันแรก (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)

 • บัณฑิตไปรายงานตัวต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
 • บัณฑิตจะต้องรายงานตัวให้แล้วเสร็จภายในเวลา 08.30 น.เท่านั้น
 • กรณีบัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ให้นำใบรายงานผลมาแสดงในวันขอรับปริญญาบัตร ณ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ บัณฑิตสามารถลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น และพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตและบัตรเข้าซ้อมรับปริญญา เท่าน้้น

Download : คู่มือขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต [PDF file]