/จุดรายงานตัว

จุดรายงานตัว

บัณฑิตทุกคนตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา /ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถวบริเวณหลังอาคารคณะวิทยาการจัดการ 2  /เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ