/ลำดับขั้นตอนพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ลำดับขั้นตอนพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร

  1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงประตูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิตทุกคนลุกขึ้นยืนหันหน้าสู่เส้นทางเสด็จกลางหอประชุม
  2. ตัวแทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
  3. เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองที่ประทับทรงฉลองพระองค์ครุย บัณฑิตและแขกผู้มีเกียรติยืนหันหน้าสู่เวที
  4. เมื่อเสด็จฯ เข้าหอประชุม เพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นอีกครั้ง ให้บัณฑิตถวายความเคารพ พร้อมกัน แล้วยืนอยู่ในท่าตรงโดยตลอด
  5. ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย บัณฑิตและแขกผู้มีเกียรติยืนตรงพนมมือ
  6. ประทับราชอาสน์ บัณฑิตและแขกผู้มีเกียรติถวายความเคารพแล้วนั่งพร้อมกัน
  7. ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบที่ ๑ วันแรกของการพระราชทานปริญญาบัตร)
  8. นายกสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษาและเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับพระ ราชทานปริญญาบัตร (ถ้ามี)
  9. อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกตัวนายกสภาประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
  10. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิตแก่นายกสภาประจำมหาวิทยาลัย (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  11. อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  12. พระราชทานปริญญาบัตร (ตามลำดับ) (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  13. ในกรณีที่มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัยและมีการรับ พระราชทานระดับมหาบัณฑิตให้มหาวิทยาลัยลำดับถัดมาดำเนินการตามข้อ 9,10, 11
  14. ผู้แทนบัณฑิตกล่าวนำคำปฏิญาณ
  15. พระราชทานพระราโชวาท (เฉพาะรอบแรกของการพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี)
  16. เสด็จฯ ไปทรงกราบพระ และเสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย
  17. เสด็จพระราชดำเนินกลับ
  18. บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
  19. จัดเตรียมสถานที่
  20. นายกสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏถวายคำนับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว แล้วอันเชิญปริญญาบัตรมหาบัณฑิต มายังพานเบื้องหน้าพระบรมรูป
  21. อธิการบดีประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  22. อธิการบดีขานรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิตมหาบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากพานเบื้องหน้าพระบรมรูป ตามลำดับ
  23. ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์
  24. เสร็จพิธี