/ลำดับขั้นตอนพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ลำดับขั้นตอนพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร

 1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงประตูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิตทุกคนลุกขึ้นยืนหันหน้าสู่เส้นทางเสด็จกลางหอประชุม
 2. ตัวแทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
 3. เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองที่ประทับทรงฉลองพระองค์ครุย บัณฑิตและแขกผู้มีเกียรติยืนหันหน้าสู่เวที
 4. เมื่อเสด็จฯ เข้าหอประชุม เพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นอีกครั้ง ให้บัณฑิตถวายความเคารพ พร้อมกัน แล้วยืนอยู่ในท่าตรงโดยตลอด
 5. ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย บัณฑิตและแขกผู้มีเกียรติยืนตรงพนมมือ
 6. ประทับราชอาสน์ บัณฑิตและแขกผู้มีเกียรติถวายความเคารพแล้วนั่งพร้อมกัน
 7. ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบที่ ๑ วันแรกของการพระราชทานปริญญาบัตร)
 8. นายกสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษาและเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับพระ ราชทานปริญญาบัตร (ถ้ามี)
 9. อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกตัวนายกสภาประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
 10. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิตแก่นายกสภาประจำมหาวิทยาลัย (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 11. อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 12. พระราชทานปริญญาบัตร (ตามลำดับ) (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 13. ในกรณีที่มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัยและมีการรับ พระราชทานระดับมหาบัณฑิตให้มหาวิทยาลัยลำดับถัดมาดำเนินการตามข้อ 9,10, 11
 14. ผู้แทนบัณฑิตกล่าวนำคำปฏิญาณ
 15. พระราชทานพระราโชวาท (เฉพาะรอบแรกของการพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี)
 16. เสด็จฯ ไปทรงกราบพระ และเสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย
 17. เสด็จพระราชดำเนินกลับ
 18. บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 19. จัดเตรียมสถานที่
 20. นายกสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏถวายคำนับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว แล้วอันเชิญปริญญาบัตรมหาบัณฑิต มายังพานเบื้องหน้าพระบรมรูป
 21. อธิการบดีประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 22. อธิการบดีขานรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิตมหาบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากพานเบื้องหน้าพระบรมรูป ตามลำดับ
 23. ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์
 24. เสร็จพิธี