/กำหนดการ
graduate-master-degree-03-2017

กำหนดการ

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ภาคแรก เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ภาคหลัง เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ภาคแรก เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคหลัง เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ภาคแรก เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ภาคหลัง เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดย ฝ่ายเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี