/กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต

กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 [PDF File]

  • วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
07.30-08.30 น. บัณฑิตรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกซ้อม ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
08.30-09.00 น. ชมวีดิทัศน์ การดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
09.00-09.30 น. อธิการบดีกล่าวต้อนรับ
09.30-10.00 น. ปฐมนิเทศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมสาธิต
10.00-12.00 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 พร้อมตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว ตามสถานที่ดังนี้
– จุดฝึกซ้อมที่ 1     โถง คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (675)
– จุดฝึกซ้อมที่ 2    ปีกซ้าย-ขาว หอประชุมวชิราลงกรณ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (983) ปริญญาบัญชีบัณฑิต (104) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วจก.)
– จุดฝึกซ้อมที่ 3     ห้องโถง หอประชุมวชิราลงกรณ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (869)
– จุดฝึกซ้อมที่ 4     ชั้นล่าง (หน้ากองพัฒนานักศึกษา) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต(มนุษย์ฯ) ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (28) ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (71) และปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (563)
– จุดฝึกซ้อมที่ 5     ห้องโถง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (85) ปริญญาเศรษศาสตรบัณฑิต (26) และบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
– จุดฝึกซ้อมที่ 6     คณะนิติศาสตร์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (242) และปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (42)
– จุดฝึกซ้อมที่ 7     ห้อง GA 103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต (301)
12.00- 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 -16.30 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ตามจุดที่กำหนด / พร้อมตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว
16.30-17.00 น. อาจาย์ประจำกลุ่มสรุปผลการฝึกซ้อมประจำวันและนัดหมาย
  • วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
08.00-12.00 น. ฝึกซ้อมรวมบัณฑิต ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ / พร้อมลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อ
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-13.30 น. บัณฑิตทุกคนตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว บริเวณหลังอาคารคณะวิทยาการจัดการ / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ
13.30-16.30 น. ฝึกซ้อมรวมบัณฑิต ครั้งที่ 2
16.30-17.00 น. อาจารย์ประจำกลุ่มสุรปผลการฝึกซ้อมประจำวันและนัดหมาย
  • วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
08.00-12.00 น. ฝึกซ้อมรวมบัณฑิต ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ / พร้อมลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อ
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-13.30 น. บัณฑิตทุกคนตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว บริเวณหลังอาคารคณะวิทยาการจัดการ / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ
13.30-16.30 น. ฝึกซ้อมรวมบัณฑิต ครั้งที่ 2
16.30-17.00 น. อาจารย์ประจำกลุ่มสุรปผลการฝึกซ้อมประจำวันและนัดหมาย
  • วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (วันฝึกซ้อมใหญ่)

บัณฑิตรอบแรก (หลักสูตร ค.บ. , น.บ., รป.บ., ร.บ., ศป.บ., ศศ.บ., พย.บ.)
บัณฑิตรอบหลัง (หลักสูตร บธ.บ., บช.บ.,ศ.บ.,วท.บ., นศ.บ., ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต)

08.00-08.30 น. บัณฑิตทุกคนตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว
พื้นที่หน้าอาคารครุพัฒน์ / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ
08.30-12.00 น. พิธีฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-13.30 น. บัณฑิตทุกคนตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว
พื้นที่ระหว่างอาคารคณะวิทยาการจัดการ / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ
 12.00-17.00 น. บัณฑิตทุกคนตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา /ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถวบริเวณหลังคณะวิทยาการจัดการ /เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ
 12.00-17.00 น. พิธีฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 (วันรับจริง)
บัณฑิตรอบแรก (หลักสูตร ค.บ. , น.ย., รป.บ., ร.บ., ศป.บ., ศศ.บ., พย.บ.)
 14.00 น. บัณฑิต รอบแรก ตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา /ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถวบริเวณหลังอาคารคณะวิทยาการจัดการ/เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ
16.00 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
บัณฑิตรอบหลัง (หลักสูตร บธ.บ., บช.บ.,ศ.บ.,วท.บ., นศ.บ., ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต)
 17.00 น. บัณฑิต รอบแรก ตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา /ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถวบริเวณหลังคณะวิทยาการจัดการ /เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ
 19.00 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
  • หมายเหตุ

1.  บัณฑิตจะต้องฝึกซ้อมตามตารางที่กำหนดทุกวัน ผู้ขาดการฝึกซ้อมถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2.  บัณฑิตที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
3.  การตรวจสอบรายชื่อขณะบัณฑิตตั้งแถวถือเป็นการรายงานตัวของบัณฑิตในการเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
4.  การแต่งกาย
4.1 วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2560
–   บัณฑิตชาย แต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าคู่เดียวกับวันที่รับจริง (ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าแตะ)
–   บัณฑิตหญิง ให้สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า แต่ไม่เกินครึ่งน่อง และสวมรองเท้าคู่เดียวกับวันรับจริง (ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าแตะ)
4.2 วันที่ 9  พฤศจิกายน 2560 แต่งชุดครุยปริญญา (วันฝึกซ้อมใหญ่)
–    บัณฑิตรับราชการ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว
–    บัณฑิตรับราชการ ทหาร/ตำรวจ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวต้องมีกระบี่ ถุงมือ
ประกอบชุดตามระเบียบของทหาร/ตำรวจ และบัณฑิตรับราชการ ทหาร/ตำรวจ ที่จะต้องมีกระบี่ ถุงมือ จะต้องมีชั้นยศตั้งแต่จ่าสิบตรี หรือจ่าสิบตำรวจ ขึ้นไป
–    บัณฑิตชาย สวมเครื่องแบบนักศึกษาชาย สวมชุดสูทสีกรมท่า ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
–    บัณฑิตหญิง สวมเครื่องแบบนักศึกษาหญิง สวมกระโปรงทรงเอสีกรมท่า ยาวคลุมเข่า เกล้าผมหรือ
รวบผมให้เรียบร้อย สีผมธรรมชาติ ห้ามทำสีผม
–    บัณฑิตหญิงที่ต้องสวมชุดคลุมท้องให้ใช้เสื้อสีขาวคอเชิ้ตต่อกับกระโปรงสีกรมท่าติดซิปหลัง
–    บัณฑิตเพศที่ 3 แต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศที่กำเนิด
–    บัณฑิตสวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลาย และไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ
–    บัณฑิตมุสลิมหรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบหลักของศาสนา
สามารถกระทำได้ โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา
4.3    วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 (วันรับจริง) แต่งกายเหมือนวันฝึกซ้อมใหญ่

 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560