/เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (ภาคหลัง)
sru-graduation-ceremony-2560-02

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (ภาคหลัง)

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (ภาคหลัง) บัณฑิตภาคหลัง (หลักสูตร บธ.บ., บช.บ.,ศ.บ.,วท.บ., นศ.บ., ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต)วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี