/รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม

รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม

รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม

 1. จุดบนเวทีทั้งหมด 12 จุด แต่ละจุดมีระยะทางห่างกันประมาณ 90 เซนติเมตร จุดที่ 12 เป็นจุดที่บัณฑิตจะรับพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ห่างจากพระแท่นประมาณ 45 เซนติเมตร จุดบนเวทีจะ เรียงในลักษณะดังนี้จาก ภาพจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 9 จุดที่ 9 เริ่มเลี้ยวอยู่ในเส้นตรงเดียวกัน จุดที่ 10 เริ่มเฉียงเข้าสู่จุดที่ 11 จุดที่ 11 และจุดที่ 12 อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันจากพระแท่นที่ประทับ
 2. ในการเดินเข้าสู่จุดให้บัณฑิตทุกคนบนเวทีเริ่มเดินพร้อมกัน เมื่อผู้ขานชื่อบัณฑิตขานคำว่า นาย นาง นางสาว หรือตำแหน่ง ยศ ให้บัณฑิตเดิน 2 ก้าว อย่าเดินก้าวเดียว (โดยเฉพาะผู้ชาย) จะทำให้มองดูเหมือนลักษณะกบกระโดด โดยใช้จังหวะก้าวเท้าซ้าย ขวาชิดในแต่ละจุด
 3. การยืน ณ จุดต่าง ๆ บนเวทีให้ยืนเท้าชิดหันหน้าตรงเข้าสู่แต่ละจุด กรณีที่จุดหน้าบัณฑิตว่างอยู่หลายจุด ให้เดินผ่านจุดว่างโดยไม่หยุดยืน การหยุดยืนให้หยุดที่จุดถัดจากจุดที่มีบัณฑิตยืนอยู่เสมอ
 4. การเดินบนเวทีเดินหน้าตรง แขนแนบลำตัว ไม่แกว่งแขน
 5. บัณฑิตถวายความเคารพจุดที่ 11 และจุดที่ 13 พร้อมกัน
 6. วิธีถวายความเคารพ

การถวายคำนับ 

สำหรับ บัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ ยืนเท้าชิด โค้งลำตัวตั้งแต่เอวขึ้นไป ก้มศีรษะ มองปลายเท้าแล้วเงยหน้าให้อยู่ในท่าตรง

การถอนสายบัว 

สำหรับ บัณฑิตหญิง ที่ไม่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าใดเท้าหนึ่งตามถนัดเฉียงไปข้างหลัง งอเข่า ย่อลำตัว ลำตัวตั้งแต่ท่อนเอวขึ้นไปตั้งตรง ชักเท้ากลับที่เดิม แขนแนบลำตัว การเอางาน

 1. การเอางาน ยืนตรง ยกแขนขวาเหยียดตรงสูงระดับไหล่กระดกข้อมือขึ้น แล้วช้อนมือจับปริญญาบัตร แขนซ้ายเหยียดตรงแนบลำตัว ขณะจับปริญญาบัตรให้ถอยหลังทันที
 2. วิธีถือปริญญาบัตร ถือปริญญาบัตรด้วยมือขวาแนบอกข้อศอกติดลำตัว ปริญญาบัตรขนานกับลำตัวในแนวตรงและจะต้องถืออยู่ตลอดเวลาในหอประชุม
หมายเหตุ 

 1. T จุดที่ทำความเคารพ คือจุด 11 และ 13 (จุด 13 ไม่มีกำหนดเครื่องหมายบนเวที)
 2. การถวายความเคารพให้เร็วกระทำได้ ดังนี้
  2.1 บัณฑิตหญิงที่ต้องถอนสายบัวเมื่อ เดินจากจุดที่ 10 เข้าจุดที่ 11 ให้ใช้จังหวะซ้ายขวา ย่อ ( แทนการใช้จังหวะซ้ายขวาชิด ) ก่อนย่อให้ปัดขาซ้ายเฉียงเล็กน้อยแล้วย่อต่อ จากนั้นให้ใช้ขาซ้ายที่ปัดอยู่ข้างหลังที่จุด 11 ก้าวมาข้างหน้าติดต่อไปเลยเป็นจังหวะซ้ายขวาชิดพร้อมกับเอางานและรับพระ ราช ทานปริญญาบัตร