/การฝึกซ้อมของบัณฑิต

การฝึกซ้อมของบัณฑิต

  1. การจัดที่นั่งบัณฑิตให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีนั่งด้านซ้ายมือ แถวที่ ๑ มหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตนั่งด้านขวามือ แถวที่ ๑ ดังแผนผัง

2. เมื่อนายกสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เริ่มกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา ให้อาจารย์ ผู้กำกับแถวที่ 1 ให้สัญญาณบัณฑิตแถวที่ 1 ลุกขึ้นยืนทำความเคารพพร้อมกัน บัณฑิตปริญญาตรีเดินไปยืนตรงบันไดด้านซ้ายมือ ส่วนมหาบัณฑิตเคลื่อนตัวผ่านเก้าอี้นั่งแทนที่บัณฑิตด้านซ้ายมือ

3. บัณฑิตคนแรกยืนรอที่บันไดขั้นบนสุด (บัณฑิตที่นั่งด้านขวามือให้ก้าวข้ามลาดพระบาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ)

4. อธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกนายกสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู้แทน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต

5. เมื่ออธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกตัวบัณฑิต ให้บัณฑิตคนแรกเดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แล้วเดินต่อไปยืนตรงจุดที่ 11 หน้าที่ประทับ บัณฑิตคนที่ 2 ถึงคนที่ 11 เดินตามไปหยุดที่จุด 10 , 9 ตามลำดับจนถึงจุดที่ 1 เมื่ออธิการบดีขานชื่อบัณฑิตคนแรกให้บัณฑิตทำความเคารพ ที่จุด 11 แล้วเดินเข้าสู่จุดที่ 12 (ไม่ต้องทำความเคารพจุดที่ 12) บัณฑิตเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตรขั้นตอนการฝึกซ้อมให้ดำเนินตามขั้น ตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตที่ไม่มีการพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิตในข้อ 2 ถึงข้อ 11 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้ว จะมีพิธีมอบปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต ขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

5.1 จัดเตรียมสถานที่
5.2 นายกสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏถวายคำนับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว แลัว อัญเชิญปริญญาบัตรมายังพานเบื้องหน้าพระบรมรูป
5.3 อธิการบดีประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5.4 อธิการบดีอ่านรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิตจากพานเบื้องหน้าพระบรมรูปตามลำดับ
5.5 มหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
5.6 ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์
5.7 เสร็จพิธี

หมายเหตุ การปรบมือ ปรบให้คนแรกและคนสุดท้ายของแต่ละรอบ