/รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

wanna-bunjung

             ตะวันสวย คือ วันที่ดอกไม้อวดสีสันกับรอยยิ้มอันเบิกบานในวันสำคัญ ขอรับขวัญบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกคนที่ได้รับรางวัลแห่งความเพียรพยายาม อดทน มุมานะ จนถึงปลายทางแห่งความสำเร็จ และความภาคภูมิใจที่สูงค่า ด้วยพลังผลักดันจากบิดามารดา และผู้มีพระคุณของบัณฑิต ขอให้บัณฑิตใช้ความรู้ที่ได้มาขอให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรื่อง ภายใต้คุณธรรม จริยธรรมอย่างสมภาคภูมิและคุณค่าของการเป็นบัณฑิต

สุดท้ายนี้ ขอให้มีความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต และประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่องนะคะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ  บรรจง
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน