/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

sirawat-hangchaiyo-02     ขอแสดงความยินดี และชื่นชมในความสำเร็จของบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และปริญญากิตติมศักดิ์ทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสสำคัญที่สุดในชีวิตของทุกท่าน ที่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอคอย จากความพยายามพากเพียร ความอุสาหะ วิริยะ มุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ จนมีความรอบรู้ และสมบูรณ์ไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่ดี จนกระทั่งประสบผลสำเร็จจากการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว และบุคคลรอบข้างโดยทั่วไป
ขอให้ทุกท่าน นำความรู้ ความสามารถ ความคิดที่ได้ ตลอดจนการมีวิจารณญาณที่มั่นคงในการดำเนินชีวิต ด้วยความมีเหตุผลอันถูกต้อง ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เต็มความสามารถ นำความรู้ หรือสิ่งดีที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปสร้างสรรค์ชุมชน และสังคมโดยรวมของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป หวังเป็นอย่างยิ่งและปรารถนาให้ทุกท่าน ได้มีการแสวงหาความรู้ มีการใช้อินเตอร์เน็ต ตลอดจนได้มีการศึกษาวิทยาการความรู้ใหม่ต่าง ๆ ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพี่อไม่ให้ตกยุค..ไทยแลนด์ ๔.๐ ต่อไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา